Styrelseuppdrag

Som förälder till ett barn på Lomma Montessori så ingår det att sitta i styrelsen två år per barn. Här nedan kan du läsa om vilka styrelseuppdrag som man kan engagera sig i.

Styrelseordförande

I rollen ingår följande arbetsuppgifter:

 • Ha det övergripande ansvaret för förskolan (personal och verksamhet)
 • Se till att styrelsemöten hålls regelbundet (och att styrelseledamöterna utför de uppgifter som blivit dem ålagda).
 • Huvudansvar för ekonomi (beslut tas i samråd med styrelsen).
 • Ansvara för tvätt och städlista.
 • Se till att dialog med förskolechefen sker regelbundet.
 • Planera och genomföra fixardagar och årsmöten enligt stadgarna.
 • Pressansvarig.
 • Firmatecknare (tillsammans med ekonomiansvarig).
 • Se till att skyddsronder genomförs enligt stadgarna.
 • Lyhördhet gentemot personal och föräldrar för att styra samt leda verksamheten framåt.
 • Ansvara för kontakten med Lomma Kommun samt Lomma Kyrka (som förskolan hyr sina lokaler från).
 • Ansvara för att eventuella stora inköp, sysslor och mindre arbetsuppgifter fördelas och utförs.
 • Ansvarig när ev. larm utlöses då direkt husesyn av förskolans lokaler ska utföras.
 • Deltar i styrelsemöte en gång i månaden.

Egenskaper som underlättar utförandet av uppdraget:

 • Villig att hjälpa till.
 • Förmåga att leda och fördela arbetsuppgifter.
 • Egen initiativförmåga.
 • Social förmåga (kunna samtala med alla).
 • Kunskap/insatt i Montessori-pedagogiken.

Kassör

I rollen ingår följande arbetsuppgifter:

 • Löpande bokföring, bokslut, årsredovisning och deklaration (de tre sista är 1 ggr/år).
 • Ha tillgång till bank och sköta utbetalningar av leverantörsfakturor, lön (löpande kontakt med löneansvarige), skatt & avgifter, föra över pengar mellan konton, stämma av inbetalningar och bokföra transaktioner.
 • Redovisa arbetsgivaredeklaration (skatt & soc avg) till Skatteverket varje månad.
 • Stämma av och hålla koll på skattekonto.
 • Kontrollera så att de kommunala bidragen från kommunen är korrekta.
 • Kontrollera så att medlemsavgifter från föräldrar blir korrekt inbetalda
  och meddela föräldrar vid revision/justering av dessa.
 • Kontakt med föräldrar vad gäller den ekonomiska biten.
 • Deltar i styrelsemöte en gång i månaden.

Personalansvarig

I rollen ingår följande arbetsuppgifter:

 • Hantera personalen mellan styrelsen och personalen
 • Hantera personalfrågor (det kan vara alla möjliga problemställningar, t. ex rekrytering, missnöje med lönesättning etc.)
 • Utvecklingssamtal med personal
 • Lönesamtal med personal
 • Hantera tidrapporter
 • Göra löner i Visma Lön
 • Rapportera till Folksam/Collectum
 • Rapportera till KFO
 • Ev. förhandlingar med Lärarförbundet och Kommunal
 • Deltar i styrelsemöte en gång i månaden

Egenskaper som underlättar utförandet av uppdraget:

 • Man behöver känna sig komfortabel att kunna sitta i ett samtal med en person och ge feedback på ett konstruktivt sätt i en roll som arbetsgivare.
 • I lönesamtal bör man förstå hur ett lönepåslag det specifika året bidrar till en löneutveckling som behöver ligga i linje med referenslöner och förskolans budget.
 • Inte dra sig för att ställa frågor om man saknar kunskap. Vi är medlemmar i arbetsgivarföreningen KFO och där finns stöd att få vid behov (arbetsrättsligt, juridiskt mm).
 • Vana vid personalfrågor underlättar utförandet av uppdraget.

Köansvarig

I rollen ingår följande arbetsuppgifter:

 • Kontaktperson i föreningen för körelaterade frågor. Vara tillgänglig och så fort som möjligt besvara frågor som rör köplacering och andra frågor om förskolan. Förfrågningar sker både per telefon och mail
 • Ansvarig för att skicka ut meddelande om platstillsättning och en uppdatering av köplats 1-2 ggr om året.
 • Planeringsansvarig för intagning av barn till förskolan, både HT samt VT.
 • Ansvarig för att kontrollera köplatsbetalning med inkommen köblankett.
 • Ansvarig för att dela ut, samla in och arkivera blanketten ”Uppsägning av plats” (oftast i samband med att 6-åringarna lämnar i aug).
 • Ansvarig för att dela ut information till nya medlemmar, samla in och arkivera placeringskontrakt för nyinskolande i samarbete med föreståndaren.
 • Marknadsföra förskolan vid behov för att hålla kön ”full”
 • Deltar i styrelsemöte en gång i månaden.

Sekreterare

I rollen ingår följande arbetsuppgifter:

 • Skriva och skicka kallelse till styrelsemöte (senast veckan innan)
 • Föra och distribuera protokoll för styrelsemöte (distribueras inom en vecka efter mötet).
 • Hantera styrelsens ”Att-göra-lista”.
 • Skriva och skicka kallelse till föreningsstämma.
 • Vara styrelsens förslag på sekreterare på föreningsstämma.
 • Sammanställa och skicka ut månadsinfo till föreningens medlemmar (ca en gång per månad, dvs 9-10 ggr per år).
 • Vara ordförande behjälplig i kommunikation och författande av skrivelser såsom verksamhetsberättelse.
 • Se till att protokoll och skrivelser signeras och justeras samt arkiveras.
 • Deltar i styrelsemöte en gång i månaden.

Egenskaper som underlättar utförandet av uppdraget:

 • Vilja att hjälpa till

IT-ansvarig/vice ordförande

I rollen ingår följande arbetsuppgifter:

 • Hjälpa personalen med datorer, mobiltelefoner och annan it-infrastruktur.
 • Ansvara för hemsidans uppdateringar och utveckling.
 • Deltar i styrelsemöte en gång i månaden.
 • I rollen som vice ordförande så fyller man ordförandens roll i händelse av att denne är frånvarande vid styrelsemötet.

Egenskaper som underlättar utförandet av uppdraget:

 • Teknikintresse