Vad är Montessori?

En bild av grundtanken hos Maria Montessori och vår personals höga intentioner

Maria Montessori hette den kvinna som utvecklade den pedagogik som bär hennes namn och som vi tillämpar på vår förskola. Här arbetar vi i Montessorianda i en väl förberedd miljö, som är anpassad efter barnens utveckling, där b.l.a. bord, stolar och hyllor är i barnens höjd. Detta medför att barnen blir självständiga och ansvarsfulla då vi lägger stor vikt vid att barnen omger sig med saker som attraherar dem. Inom montessoripedagogiken arbetar barnen åldersblandat. Genom detta lär sig barnen att hjälpa varandra samt att kommunicera. Alla barn arbetar utifrån sin nivå, förmåga och intresse, vilket medför att de oftast själva bildar grupper utifrån gemensamma förutsättningar och gemensamma intressen.

Montessorimaterial & störningsfri tid

Maria Montessori utvecklade material som används flitigt på vår förskola. Detta material går ifrån det konkreta till det abstrakta. Montessori menade att det man gör med sina händer minns man. När barnen arbetar med materialet är det viktigt att man ger dem tid. Därför har vi en störningsfri tid som är ett pass på tre timmar. Vid detta tillfälle har vi i personalen tillfälle att erbjuda barnet rätt aktivitet utifrån barnets förutsättningar eller väljer de material själva – frihet under ansvar. Barnet har i sin tur möjlighet att uppnå koncentration utan avbrott och att arbeta med sin aktivitet tills hon/han blir nöjd. Montessorimaterialet är självrättande, vilket då leder till att barnen själva kan se om det är rätt eller fel. Detta stimulerar barnens självständighet.

I montessoripedagogiken läggs det även stor vikt vid praktiska vardagsövningar som handlar om att hantera vardagen. Detta kan vara allt från att torka borden, tända ljus, knäppa knappar till att knyta skor. Dessa övningar stimulerar koncentrationen samt medverkar till att barnen lär sig vårda sin miljö.

Montessorifilosofin

Montessorifilosofin är ett sätt att vara. Vi tillämpar Maria Montessoris helhetssyn på barnet och dess tro på att det vill framåt. Att ge dem stimulans genom att låta dem göra saker själva och utvecklas till självständighet är betydelsefullt. Att ha en ömsesidig respekt genomsyrar hela vår verksamhet. Att föra hennes tro på att barnen har oändliga möjligheter och att det är barnen som kan visa vägen till en bättre värld ser vi som privilegierat uppdrag.

Hjälp mig att hjälpa mig själv är en Montessoritanke som grundar sig på det faktum att ingen kan lära någon annan något. Varje individ behöver hjälp för att kunna lära sig men själva inlärningen måste var och en klara själv.

Det är inte meningen att vi ska proppa barnen fulla med kunskap. Det är arbetet i sig som är det viktigaste och att det är roligt.

All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling.

Av alla dygder vi borde önska våra barn, är artighet en av de viktigaste. Artighet är oljan som gör samvaron med andra smidig. Artigheten håller relationsmaskineriet i gång, utan för mycket gnissel. Vi ger artigheten olika namn, diplomati, god ton och respekt. I grunden är det den civiliserade människans sätt att undvika att såra andra och därmed sig själv.

» Läs mer på Montessoriförbundets hemsida