Organisation & Ekonomi

Bild på brickor med siffror påLomma Montessori är en ideell förening, där medlemmarna är de inskrivna barnens föräldrar. Stämma hålls en gång om året, då föreningen (med en röst per familj) väljer en styrelse som tillsammans med personalen har det övergripande ansvaret för verksamheten, föreningens ekonomiska förvaltning och det löpande administrativa arbetet. Föräldrars idéer anammas av styrelsen som sedan vidarebefordrar dessa till personalen. På detta sätt har föräldrarna inflytande över verksamheten.

Den ekonomiska grunden i föreningen är ett avtal med Lomma kommun, enligt vilket vi får bidrag till verksamheten efter antalet inskrivna barn, samt föreningens månadsavgifter. Månadsavgiften följer maxtaxan som finns i Lomma kommun och information om avgifter kan du läsa om på Lomma kommuns hemsida lomma.se.

För barn som använder blöja tillkommer en blöjavgift på 150 kr per månad.

Från höstterminen det år barnet fyller 3 år går barnet i s.k. allmän förskola. Denna bedrivs 15 timmar i veckan dock endast under terminen och ej under lovdagar. Den allmänna förskolan är avgiftsfri. För vistelsetid över 15 timmar per vecka och under lovdagar tas en avgift ut enligt Lomma kommuns taxa.

Syskon har rätt att få ha sin heltidsplats kvar en månad efter det yngre syskonet fötts. Vistelsetiden för barn till föräldralediga följer skolans helg- och lovdagar. Övriga dagar har de rätt att vistas på förskolan under den störningsfria tiden.

Förskolan håller stängt tre veckor på sommaren och dagarna mellan jul och nyår.